Биомаса и производство на MSW енергия

За да се избавят от произвежданите ежедневно огромни количества твърди отпадъци, общините по света все повече разчитат на пещи за изгаряне на отпадъци, които генерират пара и електричество. Същото важи и за държавите и индустриите, които произвеждат огромни количества отпадъци от биомаса като селскостопански и горски отпадъци. Достъпна в изобилие, биомасата е водещ енергиен източник за производство на възобновяема енергия.

Biomass-and-MSW-power 640x360

Преобразуване на отпадъците от биомаса в ценен ресурс

Поради увеличаването на населението и подобрените жизнени стандарти, всяка година се произвеждат огромни количества биомаса. Преобразуването на тези обеми в енергия е обещаващо. Нарастването на потреблението на чиста, възобновяема енергия от биомаса изисква надеждни и ефективни технологии за процеси като газификация и директно изгаряне. 

Портфолиото от технологии за топлообмен на Alfa Laval е особено подходящо за следните процеси:

Централно охлаждане:

  • Пластинчати топлообменници и самопочистващи се филтри за охладителни системи със затворен цикъл

Спомагателно охлаждане:

  • Сухи охладители, адиабатни охладители

Технологична пара:

  • Турбинни кондензатори, подгреватели на захранваща вода, кондензатори за централно отопление

Съоръжения за енергоблокове:

  • Маслени охладители, агрегати за обработка на масло, спомагателни котли

Пречистване на отпадни води:

  • Декантери и топлообменници