Производство на пещен коксов газ

Коксовият пещен газ е страничен продукт, който се получава в големи количества в процеса на коксуване на въглища и се използва при производството на стомана. Но примесите, които съдържа, го правят неподходящ за използване като гориво или суровина. За да намали разходите, да повиши приходите и да третира газа по екологосъобразен начин, Alfa Laval предлага високоефективни решения за рафиниране – от охлаждане на първичен газ до обработка на леко масло.

Coke-oven-gas-640x360

cog-shutterstock_345242633-960.jpg

На пулса на обработката на коксов газ

Превръщането на суровия коксов газ в рафинирано гориво с помощта на възможно най-екологичните и икономични методи изисква енергийно ефективни процеси за намаляване на емисиите и минимизиране на замърсяването на отпадъчните води. Alfa Laval предлага интелигентни решения за това.

Охлаждането на суровия коксов газ позволява оползотворяването на странични продукти като катран, нафталeн, бензол, амоняк и сероводород, от потока на конденза и потока на газа, генериран след гасене. В наши дни много от тези странични продукти са дори по-евтини при производството им с помощта на други технологии. Ето защо фокусът на съвременната инсталация за коксови странични продукти е поставен върху третирането на газа в достатъчна степен, за да бъде използван като чисто, екологично гориво.

Охлаждане на първи контур

Независимо дали използва отворена или затворена система за охлаждане на първи контур, Alfa Laval разполага с високоефективно оборудване за справяне със задачата. За директно свързаните системи за охлаждане на първи контур, спиралните топлообменници на Alfa Laval лесно почистват замърсената охлаждаща вода. Едноканалната конструкция на спиралния топлообменник позволява на уреда да се самопочиства, осигурявайки ефективни и надеждни работни характеристики.

За непряко охлаждане на първи контур на хоризонтални кожухотръбни топлообменници, Alfa Laval доставя уплътнени топлообменници в охладителна система със затворен цикъл. Това държи технологичното оборудване настрана от охлаждащия поток и гарантира максимална ефективност.

Отстраняване на катрана и лугата

Извличането на висококачествен дестилат на катрана като страничен продукт от преработката на коксовия газ може да бъде отличен източник на допълнителни приходи. Трифазната концепция на декантер-центрофугите на Alfa Laval премахва максимално ефективно твърдите вещества и амонячната вода, съдържащи се в суровия катран.

Отстраняване на амоняк и сяра

Силно корозивният характер на амоняка и сероводорода предопределя високия приоритет на отстраняването им в инсталациите за коксов газ. Независимо от конфигурацията на вашите технологични линии, Alfa Laval предлага високоефективни решения за отстраняване на тези съединения.

Alfa Laval Compabloc и спиралните топлообменници на Alfa Laval осигуряват много по-висок топлинен коефициент на полезно действие от традиционните кожухотръбни технологии и са достатъчно устойчиви, за да се справят с корозивния и замърсяващ характер на операциите по преработката на коксов пещен газ.

Отстраняване на леките масла

Леките масла или соларните масла са смес от химикали, състоящи се основно от бензен, толуол и хексен. Лекото масло се отделя от коксовия пещен газ в скрубер, преди да се извлече с пара. За изключително компактната система на скрубер и изпарителна секция, топлообменниците на Alfa Laval Compabloc са превъзходни. Те осигуряват топлинна ефективност, която лесно надхвърля тази на традиционните кожухотръбни инсталации. Техният компактен дизайн и ефективен топлообмен осигуряват икономия на площ, по-ниски разходи за монтаж и намалена консумация на пара.

Истории на наши клиенти

JSW Steel, Индия

Работните характеристики на съществуващите евтини спирални топлообменници на JSW Steel в завода им Bellary Coke се влошават в резултат от замърсяване, а блоковете не могат да бъдат отворени за почистване. Проблемът беше решен чрез замяната им със спирални топлообменници на Alfa Laval. Новите топлообменници могат да се отварят и обслужващият персонал има пълен достъп до всички канали по време на почистване. Освен това новите модули имат 35% по-малка топлообменна площ, което води до ниски капиталови разходи (CAPEX).

Голям производител на кокс, Полша

След като претърпя ситуацията с ниска ефективност и високи разходи за поддръжка, един от най-големите производители на кокс в Полша замени съществуващата си охладителна система DBO с шест спирални топлообменника на Alfa Laval. Компанията остана много доволна от резултатите и като втора стъпка модернизира цялата инсталация за извличане на бензол с помощта на инженерингова компания Koksoprojekt. Новата система включва седем паронагревателя Compabloc BO, три кондензатора Compabloc BTX и четири вторични изпарителя DBO/BO на спирални топлообменници.

Anshan Steel, Китай

Anshan Steel прчиства своя каменовъглен катран с помощта на три декантер-центрофуги Alfa Laval P2-320 с общ капацитет на пречистване от 8-9 тона на час. Пречистеният каменовъглен катран съдържа по-малко от 0,3% твърди частици (>100 μm), а съдържанието на вода е намалено от 5-6% в постъпващия материал до по-малко от 2% в крайния продукт. 

Спестявайте своята енергия – от началото до края!

Можете да се възползвате от десетилетията опит на Alfa Laval в работата с EPC проекти и вашите крайни клиенти. Можем да ви подкрепяме през целия проект, за да сте сигурни, че клиентите ви ще получат оптималната система топлообменници.

engineers and contractor discussing at table