Формоване и обработка на стомана

Трансформирането на полуготови леярски продукти, като стоманени плочи и заготовки, в готови стоманени плочи, листове и винкели е сложен процес, включващ огромни количества топлина. Alfa Laval разполага с интелигентно, енергоспестяващо оборудване, системи и обслужване на прокатните станове за горещо и студено валцуване. Те увеличават общият коефициент на полезно действие на прокатния стан и приходите.

Steelforming 640x360

Формиране на бъдещето на стоманата

Днешната стомана помага да се формира бъдещето. Но формоването на стомана е жизненоважно за бъдещето на стоманодобивните предприятия. Alfa Laval разполага с широка гама от оборудване и услуги, които помагат на прокатните станове за горещо и студено валцуване да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени стоманодобивните предприятия:

Morg системи за масло/пречистване на замърсени масла

Индустриалните масла, използвани в производството на стомана, са не само скъпи за закупуване, но са и още по-скъпи за обезвреждане след като се замърсят с частици и други примеси по време на процесите на формоване и окончателна обработка. Дисковите сепаратори на Alfa Laval са идеални за пречистване на такива масла, тъй като ефективно отстраняват както частиците, така и водата от маслото с една операция. Гарантирането за това, че отработените масла от процесите на валцуване са винаги чисти, води до значителни икономии поради по-ниски разходи за покупка и обезвреждане, минимално време на престой и намалено износване на оборудването и корозия. Това обикновено се изразява в бърза възвръщаемост на инвестицията.

Почистване на тандемен прокатен стан за студено валцуване

Процесите на студено валцуване обичайно потребяват голямо количество смазочни масла. След всяка операция маслото трябва да се източва и пречиства, за да се избегне пожароопасност от запалим накип. Инсталирането на ротационното почистващо оборудване на Alfa Laval за пречистване на отработеното масло значително намалява количеството на запалимия утаен накип и съкращава времето за почистване между операциите на валцуване. Това елиминира необходимостта от ръчно почистване, спестявайки ви време и пари.

Рециклиране на накип

Почистването и охлаждането в хода на процесите на формоване и окончателна обработка потребяват големи количества вода. Примерите включват отстраняване на накип преди горещо валцуване, охлаждане по време на студеното валцуване и ецване – окончателното почистване на крайните продукти. Това означава, че рециклирането на водата е от решаващо значение за икономическите показатели на производството, както и за намаляване на емисиите. Декантер-центрофугите предлагат най-добрия начин за пречистване на суспензията в процесите на формоване и окончателна обработка на стомана с почистване на накипа и частиците железен оксид.

Охладителна система със затворен цикъл

Добре проектираните охладителни системи са жизненоважни предвид сложните процеси и работни условия в доменните, основните кислородни и електродъгови пещи, инсталациите за пряка редукция и машините за непрекъснато леене.

В охладителна система със затворен цикъл висококачествена вода се охлажда в охладителната система на втори контур, която се състои от пластинчати топлообменници, охлаждани от морска вода, речна вода или вода от близката охладителна кула, която:

  • Намалява нуждата от поддръжка поради използването на лесни за поддръжка пластинчати топлообменници на Alfa Laval
  • Намалява разходите за изпомпване, тъй като помпите трябва да преодолеят само статичния напор на технологичното оборудване, а не този на цялата охладителна кула.

Въздухоплавател на системата за охлаждане на втори контур

Тъй като водата е все по-оскъден ресурс, за производителите на стомана е жизненоважно да търсят алтернативни системи за охлаждане. Системите за въздушно охлаждане в затворен цикъл са ефективна алтернатива на охладителните кули, които елиминират както проблемите, така и разходите, свързани с пречистването на водата и с питателната вода. Въздушните охладители на Alfa Laval съчетават висока ефективност с ниско потребление на електроенергия и ниски нива на шум.

Линия за ецване

За да се отстранят примесите и различни оксиди, повърхността на стоманата се обработва на линията за ецване. Предлагат се различни видове процеси на ецване, използващи различни киселини за ецване за обработка на стомана от клас SS и CS. Графитът е практически единственият материал, подходящ за топлообменниците, използвани в силно корозивните среди на ваните за ецване.

Пластинчатият топлообменник на Alfa Laval Diabon включва плочи, изработени от специален графитен материал, който може да издържи както на течности за ецване на неръждаема стомана, така и на въглеродна стомана.

По-подробно за охлаждането със затворен цикъл

Thyssenkrupp, Германия

За да защити своята охладителна кула от замърсена с масло охлаждаща вода и да избегне скъпата поддръжка, thyssenkrupp инсталира два двустенни топлообменника Alfa Laval M30 с титанови плочи в своята стоманолеярна в Duisburg. Конструкцията с двойна стена гарантира, че замърсената с масло охлаждаща вода в първи охладителен контур не може да се смеси с охлаждащата вода от охладителната кула и че замърсителите не могат да се разпространят в околната среда.

NLMK, Русия

След като претърпя проблеми с водата в лагерното масло, което се изрази в чести спирания на производството и скъпо струващи щети, NLMK реши да надстрои своята инсталация за очистване на лагерно масло до система от Alfa Laval. Новата система използва високоскоростен сепаратор за почистване на маслото и топлообменник за предварително подгряване на маслото за подобряване на ефективността на сепариране. След обновяването NLMK няма проблеми с оставане на вода или твърди частици в маслото и спестява енергия и време с новата система.