Добив на стомана

От операциите в синтеровъчни и доменни пещи до тези в основна кислородна пещ и за рафиниране на горещия метал, процесите на производство на стомана отделят големи количества топлина и емисии. Стоманодобивните предприятия които искат да намалят общите разходи за експлоатация и да сведат до минимум въздействието върху околната среда, могат да се обърнат към Alfa Laval.

Steelmaking 640x360

Повишаване на ефективността на стоманодобива

Alfa Laval предлага различни решения, като въздушни и пластинчати топлообменници, както и декантер-центрофуги. Това помага за увеличаване на крайния резултат чрез ефективно разсейване на остатъчната топлина, както и интелигентно боравене с регенерирана утайка.

Топлината обикновено се охлажда чрез циркулираща технологична вода, свързана към системата за охлаждане на втори контур. Независимо каква охладителна система се прилага, Alfa Laval предлага широка гама от решения за топлообменници.

Всички операции по производство на стомана са свързани с отделяне на сериозно количество газ, който трябва да се пречиства в големи скрубери. Чрез прилагане на модерна технология за утаяване, получената обезводнена утайка може да се рециклира и върне обратно в процеса като следователно ще се подобри крайният резултат.

Рециклиране на прах и утайки

Декантер-центрофугите са широко използвани за работа с прах от доменни пещи, основни кислородни пещи, инсталации за синтероване и други операции с разтопен метал. Чрез отстраняване на водата от суспензията в мокър скрубер и оползотворяването и рециклирането на твърдите вещества става възможно да се генерират допълнителни приходи. Нещо повече, използването на спестяващ място декантер елиминира проблема със запрашената работна среда, като по този начин насърчава по-безопасните и здравословни условия на труд.

Охладителна система със затворен цикъл

Добре проектираните охладителни системи са жизненоважни предвид сложните процеси и работни условия в доменните, основните кислородни и електродъгови пещи, инсталациите за пряка редукция и машините за непрекъснато леене.

В охладителна система със затворен цикъл висококачествена вода се охлажда в охладителната система на втори контур, която се състои от пластинчати топлообменници, охлаждани от морска вода, речна вода или вода от близката охладителна кула, която:

  • Намалява нуждата от поддръжка поради използването на лесни за поддръжка пластинчати топлообменници на Alfa Laval
  • Намалява разходите за изпомпване, тъй като помпите трябва да преодолеят само статичния напор на технологичното оборудване, а не този на цялата охладителна кула.

Въздухоплавател на системата за охлаждане на втори контур

Тъй като водата е все по-оскъден ресурс, за производителите на стомана е жизненоважно да търсят алтернативни системи за охлаждане. Системите за въздушно охлаждане в затворен цикъл са ефективна алтернатива на охладителните кули, които елиминират както проблемите, така и разходите, свързани с пречистването на водата и с питателната вода. Въздушните охладители на Alfa Laval съчетават висока ефективност с ниско потребление на електроенергия и ниски нива на шум.