Икономайзер за отработени газове

Икономайзерите на отработените газове за дизелови двигатели и устройствата за оползотворяване на отпадна топлина за газови турбини използват отпадната топлина от отработените газове на дизелови двигатели/газовата турбина за производство на енергия/отопление.

Alfa Laval exhaust gas economizer aalborg equipment