Сертифициране на производителността от AHRI

Когато доставчиците на топлообменници прилагат големи толеранси относно размерите, това създава несигурност по отношение на производителността на топлообменника. Съществува обаче решение, което може да елиминира тази несигурност – сертифицирането на производителността от AHRI. Това е единственото глобално сертифициране на производителността на пластинчати топлообменници от трета страна.

Как да елиминираме несигурността по отношение на топлопроизводителността на пластинчатите топлообменници

От много години честа практика е в индустрията с пластинчати топлообменници да се „коригират“ или леко поизменят изчисленията за тежки режими. Производителите манипулират изчисленията така, че разходите за компоненти да се сведат до минимум и да могат да се предложат по-малки пластинчати топлообменници на атрактивна цена. Резултатът обаче е, че крайният клиентът получава неправилно оразмерените топлообменници (по-малки от необходимото), което може да доведе до по-голяма консумация на енергия в цялата система, по-високи експлоатационни разходи и влошени екологични характеристики.

Тези „преизчисления“ затрудняват избора на топлообменник, който ще осигури необходимата ефективност и ще намали риска от недостатъчно постигане на техническите показатели. Това създава несигурност за всеки, ангажиран с препоръките, избора и използването на топлообменниците – консултанти, спецификатори и крайни клиенти, и подкопава доверието в отрасъла като цяло. Степента на занижаване на размерите нараства от година на година и се превърна в най-големия проблем на производството на пластинчати топлообменници.  

Сертифицирането осигурява сигурност по отношение на производителността

Това е един сигурен начин да си гарантирате правотата от самото начало – сертифициране на производителността от AHRI.

Институтът за климатизация, отопление и охлаждане (AHRI) е единствената независима организация за сертифициране на топлообменници „течност към течност“ в глобален мащаб. AHRI е организация с нестопанска цел.

Програмата за сертифициране на AHRI осигурява проверки от външни лица на топлопроизводителността – това дава независима гаранция, че пластинчатият топлообменник ще работи в съответствие с публикуваните номинални данни от производителя.

Предимства на сертифицирането на производителността

По-широкото въвеждане на сертифицирането на производителността от AHRI има значение за всички заинтересовани страни:

  • Намалява потреблението на енергия и значително ограничава оперативните разходи в рамките на експлоатационния живот, като гарантира по-енергийно ефективна система.
  • Гарантира пълната стойност на инвестицията като намалява разходите за полеви изпитвания и допълнителните маржове за ефективност на компонентите.
  • Позволява справедливи сравнения на топлопроизводителността и съотношението цена/ефективност, тъй като изчисленията са проверени.
  • Гарантира, че целите за консумация на енергия и контрол на температурата могат да бъдат постигнати чрез подходящо оразмеряване на капацитета на топлообменника.
  • Осигурява спокойствие на онези, които разчитат на ефективността на системата – доставчици, консултанти, изпълнители и крайни потребители.
  • Поставя акцент върху енергийната ефективност, което насърчава иновациите и стимулира производителите да разработват по-ефективни продукти.
  • Елиминира заблуждаващи твърдения при топлопроизводителността, което повишава доверието в индустрията.

Alfa Laval избра да играе активна роля в популяризирането на сертифицирането от AHRI.

От всяка гледна точка сертифицирането на производителността от AHRI е полезно за всички, които участват в процеса на проектиране, производство, избор и експлоатация на пластинчати топлообменници.

Вярваме, че сертифицирането на производителността е важна стъпка в създаването на стабилен пазар на пластинчати топлообменници и е от полза за отрасъла като цяло.

 

За повече информация относно сертифицирането от AHRI прочетете „The case for thermal performance certification“ (Аргументи за сертифициране на топлопроизводителността) и посетете официалния уебсайт на AHRI.

Програми за сертифициране от AHRI:

Топлообменници „течност към течност“

Споени пластинчати топлообменници „течност към течност“

Накратко за AHRI

Програмата за сертифициране на продуктовите характеристики на Института за климатизация, отопление и охлаждане (AHRI) е доброволна програма, администрирана и ръководена от AHRI, която гарантира, че различни видове продукти за отопление, вентилация, климатизация, охлаждане и подгряване на вода функционират в съответствие с публикуваните от производителите данни.

Продуктите, които са сертифицирани чрез програмата за сертифициране на производителността от AHRI, се тестват непрекъснато, по указания на AHRI, от независима лаборатория на трета страна, която има договор с AHRI, за да се определи способността на продукта да отговаря на един или повече продуктови стандарта или спецификации, използвани за оценка.