Значителен напредък по отношение на здравето и безопасността в Индия

Alfa Laval е ангажирана да предоставя безопасна, здравословна и привлекателна работна среда. Тук акцентираме върху напредъка относно здравето и безопасността на дейностите на Alfa Laval в Индия.

ДАТА 2023-11-28

Alfa Laval е ангажирана да предоставя безопасна, здравословна и привлекателна работна среда за своите служители и други лица, които посещават нейните работни обекти. Поведението е един от важните елементи за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд, като отдел „Операции“ в Индия работи според подхода „Безопасност, основана на поведението“ (BBS) от 2013 г. Целта на внедряването на този подход е да се повиши разбирането на служителите относно важността на отношението и поведението с цел минимизиране на рисковете и инцидентите. Откакто Alfa Laval започна да работи с подхода в Индия, са налице значителни подобрения, например броят на нараняванията намаля с 63% през 2017 г. в сравнение с 2014 г.

„Поведението на служителите оказва съществена разлика по отношение на безопасността в нашите обекти. Внедряването на „Безопасност, основана на поведението“ в Индия допринесе значително за намаляване на нараняванията и подобряване на ангажираността на служителите в нашия курс към отлични постижения в областта на здравето и безопасността,“ споделя Санджай Марне, мениджър „Здраве, безопасност и околна среда“, отдел „Операции“, Индия.

Обектите в Индия са получили множество награди за своите инициативи и работата по отношение на безопасността. Обектът в Пуне, Индия, наскоро бе награден за работата си със система за противопожарна защита и програма за управление на опасностите. Обектите в Индия бяха оценени с наградата за ефективност на Alfa Laval през 2016 г., отчасти благодарение на подобренията им по отношение на безопасността, а регионът също така получи и награда за най-добри инициативи в сферата на здравето, безопасността и околната среда през 2015 г.

 

Една от причините за положителното развитие в Индия е фокусът върху обучението и образованието. През 2017 г. фабриката в Сароле, Индия работи с програма за лидерство в областта на безопасността, с цел да насърчи отговорността и отчетността по отношение на безопасността на всички нива. Обучителната програма за лидери е много успешна. Сега фокусът е върху внедряването на програма за повишаване на осведомеността относно устойчивостта, състояща се от обучение по безопасност и енергийно потребление за всички служители.

Визията за безопасност на Alfa Laval е „Връщаме се у дома здрави – всеки ден“. Тази визия означава, че амбицията ни е да имаме работно място без наранявания и заболявания. Визията означава много за Санджай Марне: „Смятам, че нашата визия е много силна и положително свързана с личния ни живот. Тя изобразява култура, в която ние се грижим един за друг и всички служители се връщат при близките си, без да се нараняват, всеки един ден. Това е изключително важно и аз съм много мотивиран да продължа да подобрявам ефективността на организацията по отношение на здравето и безопасността.“

Санджай Марне, мениджър „Здраве, безопасност и околна среда“, отдел „Операции“, Индия

Знаете ли, че?

  • Международната организация на труда (МОТ) започна да отбелязва Световния ден за безопасност и здраве на работното място през 2003 г. Целта на организацията е да предоставя възможности на хората да имат достойна и продуктивна работа по отношение на свободата, справедливостта, сигурността и човешкото достойнство.
  • Всеки ден умират хора в резултат на трудови злополуки или свързани с работата заболявания – смъртните случаи на година са над 2,78 милиона. Освен това всяка година са налице около 374 милиона несмъртоносни наранявания и заболявания, свързани с трудовата заетост. (МОТ, 2017 г.)

Alfa Laval допринася за глобалните цели

Организацията на обединените нации прие 17 цели за устойчиво развитие за 2030 г., известни като глобални цели, които световните лидери обещаха да постигнат. Сега вече зависи от компании като нашата да постигнем тези цели.

Вижте как Alfa Laval допринася

Глобална цел 8

Глобална цел 8 е да насърчава постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост, както и достоен труд за всички. Достойните условия на труд и безопасността са високо приоритетна област както в нашата собствена дейност, така и в изискванията, които поставяме пред нашите доставчици.

SDG 8 Vignette

Етикети

Всички India