Устойчивост във веригата на доставки

Alfa Laval зависи от бизнес ефективността на своите доставчици, за да има бъдещ успех. Трудим се непрекъснато, за да идентифицираме и подобрим производителността на нашите доставчици.

ДАТА 2023-11-28

Едно по-устойчиво бъдеще

Изискванията от страна на нашите клиенти отразяват по-големия акцент върху устойчивостта сред обществото, а за Alfa Laval това означава също да се обърнем към нашите партньори доставчици. Бизнес принципите на Alfa Laval играят важна роля в процеса ни на подбор. Четирите бизнес принципа – околна среда, социална ангажираност, бизнес почтеност и прозрачност – описват начина, по който работим в обществото, докато постигаме нашите бизнес цели. През последните пет години Alfa Laval работи по внедряването на бизнес принципите във веригата за доставки. „Чрез налагане на изисквания за устойчивост на нашите директни доставчици, ние ги насърчаваме да развиват способността си да отговарят на по-строги изисквания и следователно също така да станат по-устойчиви,“ споделя Йохан Йостблад, мениджър „Риск и съответствие за доставчиците“.

В Alfa Laval всички служители в организацията за доставки трябва да преминат задължително обучение за нашите бизнес принципи, като всички мениджъри са преминали задълбочено обучение. За да гарантираме, че приоритизираме доставчиците, които пораждат най-висок риск за нарушаване на нашите бизнес принципи, ние използваме управление на риска за доставчиците, за да идентифицираме, оценим и контролираме рисковете във веригата за доставки.

По-голямо разбиране на доставчиците

Най-важните приоритети са подобряване на здравето и безопасността, трудовите условия и работната среда на служителите на нашите директни доставчици в страните и браншовете с висок риск. Ключов фактор за създаване на подобрения във веригата за доставки е подобряването на задълбоченото разбиране на нашите бизнес принципи от страна на доставчиците. Работата по прилагане на бизнес принципите е фокусирана върху Индия и Китай. „През изминалата година повече от 200 доставчици взеха участие в инициативи за повишаване на нивото на разбиране. Доставчиците, които участваха, постигнаха по-бърз напредък след своите рецензии и показаха по-добро разбиране на факта, че тези подобрения също биха били полезни и за техния бизнес,“ обяснява Йохан Йостблад, мениджър „Риск и съответствие за доставчиците“. През март и април тази година 17 от нашите служители в Мексико и Бразилия бяха обучени както в процеса за одит на доставчици, така и в бизнес принципите на Alfa Laval.

Бизнес принципите на Alfa Laval


  • Социална ангажираност – зачитането на правата на човека е от основно значение
  • Околна среда – оптимизираме използването на природни ресурси
  • Бизнес почтеност – нашето поведение се ръководи от високи етични стандарти
  • Прозрачност – нашият ангажимент за открит диалог изгражда доверие

Оценка на риска на доставчиците

За да гарантираме, че приоритизираме доставчиците, които пораждат най-висок риск за нарушаване на нашите бизнес принципи, ние използваме три нива на оценка на риска:

Продукт и производство

Риск, свързан със здравето и безопасността на труда или въздействията върху околната среда, свързани с производствените процеси на доставчика.

Управление и политики

Risk based on analyses and screenings of the supplier’s available documentation of CSR policies and governance.

Риск, базиран на анализи и проверки на наличната документация на доставчика относно политиките и управлението на корпоративната социална отговорност.

Риск по отношение на държавата

Risk related to human rights breaches or bribery/corruption in the country where the supplier is based.

Риск, свързан с нарушения на правата на човека или подкупи и корупция в държавата, в която е базиран доставчикът.

Етикети

Всички