Правни условия

Всички са добре дошли да посетят този уебсайт. Все пак, посещавайки този уебсайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързани със следните Общи условия за ползване. АКО НЕ СЕ СЪГЛАСИТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ СЪС СЛЕДНИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, МОЛЯ, НАПУСНЕТЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ.

С достъпа до страници на ALFA LAVAL Corporate AB (наричан по-долу ALFA LAVAL) в световната мрежа (WWW) Вие се съгласявате да бъдете обвързани със следните условия:

Авторски права

Авторските права над визуалния облик на този уебсайт и съдържанието на тези WWW страници (включително, но не само, текстове, изображения и аудиовизуални елементи) принадлежат на ALFA LAVAL (или неговите дъщерни дружества, когато е посочено, и/или неговите лицензодатели) и са защитени в Швеция и съгласно различни чужди закони и договори. Съдържанието е защитено също като нерегистриран промишлен дизайн на Общността. Всички права запазени.

Съдържанието на уебсайта, включително, но не само, текст, изображения и звук, не може да се възпроизвежда, прехвърля, разпространява или съхранява без предварително писмено разрешение от ALFA LAVAL Corporate AB, освен за строго лични цели или когато е посочено друго.

Промените в съдържанието на уебсайта са изрично забранени. Следователно не можете например (i) да разпространявате или да предавате такова съдържание онлайн или офлайн; (ii) да модифицирате, използвате повторно или публикувате повторно такова съдържание; (iii) да премахвате всякакви нотации върху изтеглени материали, които представляват известие или обяснение за авторски права, търговска марка, патент или други права на интелектуална собственост; (iv) да използвате такова съдържание за всякакви обществени цели, дори и с нетърговска цел; или (v) да се опитвате да декомпилирате, декомпозирате или по друг начин да разглобите какъвто и да е софтуер или друго съдържание на този уебсайт.

Използването на съобщения за медиите и други документи, класифицирани като обществени, е разрешено в публичните комуникации, ако е посочен източникът на информация. В противен случай възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхраняването на част или цялото съдържание под каквато и да е форма без предварително писмено разрешение на ALFA LAVAL е забранено, освен в съответствие със следните условия. Съдържанието на страниците на ALFA LAVAL WWW може да се използва само за информационни цели и по начин, който не накърнява репутацията на ALFA LAVAL. Информацията, предоставена на този WWW сайт, не може да бъде променяна без изричното писмено разрешение на ALFA LAVAL. Отделните документи, съдържащи се в нашите WWW страници, могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в тези документи.

Някои части от уебсайта съдържат изображения и материали, които са обект на авторските права на техните доставчици и се използват от ALFA LAVAL с разрешение. Използването от Ваша страна на такива материали по начин, който не съответства на настоящите Общи условия, може да наруши правата на други такива страни.

ALFA LAVAL Ви дава разрешение да съхранявате на своя компютър или да отпечатвате копия на извлечения от тези страници само за Ваша лична употреба.

Права върху търговските марки

Името на компанията и групата ALFA LAVAL, логото, както и това на неговите дъщерни дружества и филиали, както и търговските марки, имената на продуктите и търговските марки на ALFA LAVAL, неговите дъщерни дружества и филиали са собственост на ALFA LAVAL и/или неговите дъщерни и филиали.

Без отговорност, гаранции

Съдържанието на WWW страниците на ALFA LAVAL се предоставя „както е“ и „както е на разположение“. С изключение на изискванията на приложимото законодателство, не се предоставя гаранция от какъвто и да било вид, изрична или подразбираща се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел или липса на нарушение, по отношение на точността, верността и надеждността или в друго отношение на съдържанието на тези страници. ALFA LAVAL не гарантира, че нейните страници или сървърът, на който са достъпни, не съдържат вируси или други вредни компоненти. Всяка документация на ALFA LAVAL може да включва технически неточности или типографски грешки. ALFA LAVAL може да прави промени и допълнения във всяка информация, съдържаща се тук. ALFA LAVAL си запазва правото да преразглежда страниците или да оттегля достъпа до тях по всяко време.

ALFA LAVAL няма да носи отговорност по какъвто и да е начин за каквито и да е щети, включително, но не само, преки, случайни, последващи, косвени, вторични, специални или наказателни щети, загуби или разходи или загуби на печалба, свързани с Вашия достъп до WWW страници на ALFA LAVAL или на който и да е сайт, свързан с тях, или с невъзможността да се използва съдържанието на тези страници, или с използване или опит за използване на информация, съдържаща се в тях или свързана с някакъв провал на изпълнението, грешка, пропуск, прекъсване, дефект, забавяне в работата или предаването, повреда заради компютърен вирус или линия или система, дори ако ALFA LAVAL или неговите представители са уведомени за такива щети, загуби или разходи. В никакъв случай щетите на ALFA LAVAL няма да надхвърлят разходите, ако има такива, платени от Вас за достъп до този сайт.

ALFA LAVAL не поема отговорност за материали, притежавани, създадени или публикувани от трети страни, към които WWW страниците на ALFA LAVAL дават линк. При свързването със сайт на трета страна Вие трябва да прегледате правилата за използване на този сайт и да се съгласите с тях, преди да го използвате. Връзка към сайт, който не е на ALFA LAVAL, не означава, че ALFA LAVAL одобрява сайта и продуктите или услугите, посочени в такъв сайт на трета страна.

Предоставяне на материал

ALFA LAVAL Ви насърчава да изпращате на този уебсайт всякакви свои неповерителни коментари относно продуктите на ALFA LAVAL. Ако имате идея, която бихте искали ALFA LAVAL да обмисли и използва, в замяна на което вие да получите обезщетение, не я изпращайте на този уебсайт или по друг начин през Интернет. Когато ни изпращате материали, например по имейл или чрез нашите WWW страници, Вие като доставчик на материали се съгласявате със следните условия: (1) Предоставяте материала, като знаете, че можем да го публикуваме; (2) Гарантирате, че материалът не съдържа елемент, който е незаконен или по друг начин негоден за публикуване; (3) Ще положите разумни усилия, за да сканирате и премахнете всички вируси или други вредни или разрушителни функции, преди да изпратите какъвто и да е материал; (4) Съгласен сте да ни обезщетите, ако някоя трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с подадения от вас материал; (5) Съгласен сте да не предприемате действия срещу нас по отношение на споменатия материал; (6) Вие притежавате материала или имате неограничено право да ни го предоставите и ALFA LAVAL може да го публикува и/или да включи този материал или каквито и да е концепции, описани в него, в своите продукти, без отчетност или отговорност за обезщетение.

Всички права запазени

Всички права, които не са изрично предоставени с настоящото, са запазени. ALFA LAVAL си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време, като актуализира тази публикация. Вие сте обвързани с всички такива промени и следователно трябва периодично да проверявате настоящите декларации.

Собственост на сайта

Този уебсайт е собственост на и е публикуван от:

Alfa Laval Corporate AB
SE-221 00 LUND
Швеция
Телефон: +46 46 36 65 00
Факс: +46 46 32 35 79

Свържете се с нас

В случай че имате въпроси относно горните раздели, не се колебайте да се свържете с ALFA LAVAL (publ) чрез страницата за контакт на ALFA LAVAL Corporate AB.