2022-09-01 Новини за продукти

Защо индустриалните инсталации се нуждаят от системи с нулево изпускане на течности?

Индустриалните процеси изискват енергия, суровини и вода. Тези процеси генерират продукти, отпадъци и отпадни води. Стратегиите за управление на водите като стратегия за нулево изпускане на течности или ZLD могат да сведат до минимум консумацията на прясна вода, възстановяват ценни странични продукти, гарантират съвместимост с разпоредбите за околната среда и да подобрят устойчивостта на общите операции на инсталацията.

Няма индустриални отпадни води, които да се изпускат в околната среда

ZLD системите обработват отпадни води чрез рециклиране, възстановяване и повторна употреба на отпадни води за индустриални цели. Изпаряването е икономичен и безопасен начин за свеждане до минимум на отпадните води. Висококачествени рециклирани води могат да се възстановят от отпадни води с цел повторна употреба или оползотворяване на отпадъците.

Като концентрирате отпадните води доколкото това е практично за дадено приложение, количеството отпадни води може да се намали. Свеждане до минимум на количеството вода в отпадъка намалява разходите за изхвърляне, тъй като има минимално количество твърди отпадъци и максимално количество обработена вода за процеса на повторна обработка. В някои случаи се възстановяват ценни ресурси от отпадъци, увеличаващи приходите от инсталацията.

Компактен размер, ниски разходи за инсталиране

Здрави и надеждни, системите ZLD на Alfa Laval са заварени плоски топлообменници, които са по-компактни от сравнимите черупково-тръбни топлообменници. Това означава много високо съотношение между площ и обем и по-ниски разходи за експлоатация поради по-малко основи, по-малки сгради и по-малки разходи за инсталиране на обекта. Също така ускорява времето за задействане и пускане в експлоатация на тази модулна система.

Повече време за непрекъсната експлоатация и по-малко чистене

Поддържането на топлообменниците чисти е ключово за общата ефективност на ZLD и увеличава максимално времето между почистванията. Системата Alfa Laval ZLD равномерно индуцира висока скорост и турбуленция във всички повърхности за пренос на топлина. Този самопочистващ ефект запазва твърдите частици и не им позволява да се натрупват по повърхностите на пластините. Също така помага за скоростта на динамично изтъняващите флуиди, намалявайки енергийните разходи за изпомпване.

Лесен за почистване: Гъвкав, адаптиращ се и достъпен 

Приложенията на ZLD често са силно замърсяващи и изискват периодично механично почистване. Пластинчатите топлообменници в уплътнена рамка Alfa Laval предоставят лесен достъп до всички повърхности на топлообменника за почистване и инспекция. Могат лесно да се добавят пластини след инсталиране, за да се адаптира капацитетът. Конструкцията на пластините може да се променя, ако технологичните течности се окажат различни от окачваните очакваните в първоначалния проект. Могат да се предоставят пластини и уплътнения в гама от различни материали, подходящи за специфично приложение. Гъвкави и адаптиращи се, системите Alfa Laval ZLD са по-лесни за почистване от тръбно-корпусните топлообменници, увеличавайки максимално времето за непрекъсната работа и общия капацитет.

Намалете рисковете като научите малките неща в голям мащаб

Alfa Laval има три достъпни нива на анализ и тестване, които помага да се определят предизвикателствата за вашето приложение на ZLD. Alfa Laval може да ви помогне да анализирате отпадните си води и с помощта на компютърно моделиране да прогнозирате възстановяването на изпарителя, повишаването на точката на кипене и потенциала за замърсяване във вашата инсталация. Възползвайте се от развойно изпитване за потвърждаване на физическите свойства като плътност, вискозитет, повишаване на точката на кипене, качество на кондензата и възстановяване на изпарителя. Или извършете пилотни тестове за изчисляване на критериите за ефективност на изпарителя като замърсяване на изпарителя и време за работа между циклите за почистване. Доброто разбиране на пускането в експлоатация и физическите свойства на отпадните води е ключът за избиране и потвърждаване на правилната технология за обработка.

Етикети

Всички

Свързано съдържание: