2024-02-07 Новини за продукти

Мембранна филтрация: търсене на съкровища в пречистването на отпадни води

Община в Норвегия разглежда пречистването на отпадни води от съвсем нова гледна точка – със силен акцент върху устойчивостта на експлоатация и като възможност за извличане на важни суровини за повторна употреба и рециклиране.

Пречиствателната инсталация Alvim в Сарпсборг, на 88 км южно от Осло, е построена през 80-те години на миналия век и преработва канализационни и отпадни води от община Сарпсборг и от близкия град Оръм във Фредрикстад.  

Нарастването на населението и непрекъснатото развитие на бизнеса, наред с все по-строгите разпоредби за пречистване на водата, насочени към борбата с повишаващите се нива на хранителни вещества във фиорда на Осло, породиха необходимостта от осигуряване на бъдещото развитие на станцията по отношение на капацитета и качеството на изхвърляната вода – но общинските власти не спират дотук. 

„Пречиствателната станция Alvim ще се превърне във високотехнологична „фабрика за ресурси“, която отговаря на съответните изисквания за пречистване – обяснява представител на община Сарпсборг. – Вече не възприемаме отпадните води като проблем, а като суровина за възстановяване на ресурси. Новата и модернизирана пречиствателна станция Alvim не само ще почиства отпадните води по по-добър начин. Ще ни позволи също да оптимизираме рециклирането и повторното използване на ключови елементи, като азот и фосфор, в полза на хората, животните и природата. Освен това извличането на ценни ресурси ще се извършва по по-безопасен начин, така че те да се използват отново, например за наторяване.“ 

Община Сарпсборг взе решение за мембранен биореактор (MBR) с мембрани от Alfa Laval. След като бъде завършено, разширеното съоръжение ще има капацитет за обслужване на 105 000 души, което се равнява на среден обработен поток от 1200 кубични метра на час. Това ще бъде първият голям мембранен биореактор (MBR) в Норвегия и най-големият в света, за който се използва мембранната технология на Alfa Laval. 

„Загрижеността за нивата на хранителните вещества във водата, изпускана във фиорда на Осло, предизвика промени в законодателството и регионът се вглежда усилено в пречистването на отпадните си води – обяснява Емануел Йонкес, инженер по глобални технологични приложения в Alfa Laval. – Решаващият фактор за община Сарпсборг беше качеството на отпадните води в края на процеса на MBR – особено по отношение на отстраняването на азота и фосфора.“

Устойчивостта беше ключов елемент и за да се осъществи, модернизираната инсталация ще включва няколко функции, сред които: слънчеви панели, микроелектроцентрала и термопомпа. Заводът ще използва и биогаз за производство на електроенергия и топлина. Освен това използването на химикали ще бъде сведено до минимум, а инфраструктурата за транспортиране на вода ще бъде оптимизирана. Целта е обектът да бъде енергийно и топлинно самостоятелен, а излишъкът да се предлага на близките промишлени предприятия, като например централно отопление. „Решаващ аспект е отстраняването на фосфора от отпадните води чрез биологичен процес, а не чрез химическо утаяване“ – посочва Емануел. 

„Ще разработим пречиствателното съоръжение Alvim, така че да отговаря на всички съответни изисквания – казва представител на община Сарпсборг. – В бъдеще изискванията за почистване на пластмасовите микрочастици, остатъци от лекарства, пестициди и токсини от околната среда може да се превърнат в реалност. Освен това извличането на фосфор и азот, използването на енергия от неизкопаеми под формата на биогаз, оползотворяването на топлината в отпадните води, както и производството на електроенергия също ще бъдат много важни.“ 

„В Европа Швейцария обикновено се смята за най-прогресивната страна по отношение на политиките за опазване на качеството на водата – казва Емануел. – Очакваме през 2024 г. да влязат в сила нови разпоредби на ЕС по отношение на отстраняването на микрозамърсители. Затова сътрудничеството със Сарпсборг ни дава важна представа за това как можем да предложим най-добрата налична технология, за да отговорим на предизвикателството.“ 

За завършване на мембранната филтрация като част от модернизацията и разширяването на станцията са заделени 8,2 млн. евро, а пускането ѝ в експлоатация е планирано за 2027 г.
.

Етикети

Всички
Namnlös

Изведени на преден план технологии

cleantech water savings

Чиста вода 

Мембранният биореактор на Alfa Laval позволява на община Сарпсборг да изпълни новите разпоредби за качеството на водата във фиорда на Осло:  

  • Без суспендирани твърди частици 
  • Премахва 95 процента от фосфора в отпадната вода 
  • Премахва 75% от азота 

Свързано съдържание: