Уплътнени пластинчати топлообменници

 

Метод на изчисляване на пластинчат топлообменник

За разрешаване на топлинен проблем са ни необходими няколко параметъра. След това може да се определят другите данни.

Шестте най-важни параметъра включват:

  • Количеството топлина, което трябва да се обмени (топлинен товар)
  • Входната и изходната температури от първичната и вторичната страни
  • Максималният допустим пад на налягане от първичната и вторичната страни
  • Максималната работна температура
  • Максималното работно налягане
  • Дебитът от първичната и вторичната страни

Ако дебитът, специфичната топлина и температурната разлика от едната страна са известни, може да се изчисли топлинният товар.

Метод за изчисляване

Топлинният товар на топлообменник може да се извлече от следните две формули:

1. Изчисляване на топлинен товар, тита и LMTD

Където:

P = топлинен товар (btu/h)

m = масов дебит (lb/h)

cp = специфична топлина (btu/lb °F)

δt = температурна разлика между входа и изхода от едната страна (°F)

k = коефициент на топлообмен (btu/ft2 h °F)

A = площ на топлообмен (ft2)

LMTD = регистрирана средна температурна разлика

T1 = Входна температура – гореща страна

T2 = Изходна температура – гореща страна

T3 = Входна температура – студена страна

T4 = Изходна температура – студена страна

LMTD може да се изчисли с помощта на следната формула, където ∆T1 = T1–T4 и ∆T2 = T2–T3

 

2. Коефициент на топлообмен и проектни граници

Общ коефициент на общ топлообмен k се дефинира като:

α1 = Коефициентът на топлообмен между топлата преносна среда и топлопреносната повърхност (btu/ft2 h °F)

α2 = Коефициентът на топлообмен между топлопреносната повърхност и студената преносна среда (btu/ft2 h °F)

δ = Дебелина на топлопреносната повърхност (ft)

Rf = Коефициентът на замърсяване (ft2 h °F/btu)

λ = Топлинната проводимост на материала, който разделя преносните среди (btu/ft h °F)

kc = Коефициент на чист топлообмен (Rf=0) (btu/ft2 h °F)

k = Проектен коефициент на топлообмен (btu/ft2 h °F)

M = Проектни граници (%)

Комбинацията от тези две формули дава: M = kc · Rf

т.е. колкото по-висока е стойността на kc, толкова по-ниска е стойността Rf за постигане на същите проектни рамки.

 

За по-пълно пояснение на теорията и изчисленията на топлообмена изтеглете следната брошура:

Теория на топлопредаването

 

Свържете се с нас и ще ви свържем с инженер по пластинчати топлообменници, който може да ви помогне с изчисленията.

Свържете се с нас 

 

Бързи връзки:

Как работят GPHE топлообменниците

Ръководство за избор

Характеристики, които са от значение

Пластинчата технология

GPHE в сравнение с тръбно-корпусни

Метод за изчисляване

Видове GPHE

Обслужване на GPHE топлообменник

 

Свържете се с нас за повече информация.

Свържете се с нас