Как работят уплътнените пластинчати топлообменници

В уплътнения пластинчат топлообменник пластините са снабдени с еластомерни уплътнения, които уплътняват каналите и насочват флуидите към алтернативни канали. Пакетът от пластини е сглобен между основна плоча и притискаща плоча и притиснат чрез стягащи болтове, монтирани между тези плочи. Каналните пластини и притискащата плоча са окачени на горната носеща греда и са разположени на място чрез долната водеща греда, като и двете са фиксирани към опорната колона. Физическият дизайн на уплътнения пластинчат топлообменник позволява лесно почистване и модифициране на капацитета чрез добавяне или отстраняване на пластини.

 

GPHE parts illustration

Уплътнени пластинчати топлообменници (GPHE) течност/течност

Горната анимация показва принципа на работа на 1-ходов уплътнен пластинчат-рамков топлообменник Alfa Laval течност/течност, при който флуидите протичат в насрещен поток през топлообменника. Горещата течност (илюстрирана с червено) обикновено влиза през една от горните връзки и излиза през връзката под нея. Студената течност (илюстрирана със синьо) влиза през една от долните връзки и излиза през връзката над нея.

При преминаването на флуида през топлообменника топлината се прехвърля от горещата преносна среда към студената. Насрещният поток позволява максимални възможности за възстановяване на топлина и може да се постигне много близък температурен подход. Възможно е и температурно кръстосване, което означава, че на горещия изход може да се достигне температура, по-ниска от тази на студения изход. Това може да се постигне в известна степен с тръбните топлообменници, което прави пластинчато-рамковите топлообменници по-ефективни в топлинно отношение. Можете да научите повече за ползите от GPHE в сравнение тръбно-корпусните топлообменници като щракнете тук.

Флуидите влизат през връзките и отворите на топлопреносните пластини. Специално разработени уплътнения, разположени между пластините, насочват флуидите така, че горещите и студените флуиди да преминават в насрещен поток в алтернативни канали. Когато флуидът навлезе между пластините, той преминава над зоната за разпределение. Alfa Laval предлага два вида зони за разпределение: нашите патентовани CurveFlowTM и модел шоколадови блокчета. Зоната за разпределение е една от най-важните характеристики на топлообменника. Основната му задача е да гарантира равномерен поток на флуида над цялата пластина като максимално увеличи преноса на топлина и сведе до минимум неравномерното разпределение и замърсяването. В анимацията можете да видите, че зоната за разпределение помага на флуидите бързо да запълнят цялото напречно сечение на пластините.

 


За силно чувствителни на топлина преносни среди се използва поток в една посока в уплътнените пластинчато-рамкови топлообменници. Ползата от такъв дизайн е, че най-студеният флуид среща най-горещия при постъпване в топлообменника, което свежда до минимум риска от прегряване или замръзване на чувствителната преносна среда. В анимацията можете да си представите, че горещият флуид е с обърната посока, така че и двата флуида да влизат от двете връзки на дъното. 

Анимацията показва работния принцип на конвенционален уплътнен пластинчато-рамков топлообменник, но същият работен принцип е приложим и за специализираните гами, като полузаварени и WideGap пластинчати топлообменници.

Alfa Laval има изключително широка гама от уплътнени пластинчатo-рамкови топлообменници, които се използват във всички видове отрасли. Броят на типоразмерите, материалите за пластини и уплътнения и наличните опции са огромни.

 

Уплътнен пластинчат топлообменник – парен нагревател

Горната анимация показва принципа на работа на уплътнен пластинчато-рамков топлообменник, когато се използва като Alfa Laval парен нагревател. Парата или изпаренията (илюстрирани със сиво) влизат през една от горните връзки, а кондензатът излизат през връзката под нея. Студената течност (илюстрирана със синьо, което преминава в червено) влиза през една от долните връзки и излиза през връзката над нея.

При преминаването на флуида през топлообменника топлината се прехвърля от кондензиращата пара/изпарения към студената среда. Флуидите влизат през връзките и отворите на топлопреносните пластини. Специално разработени уплътнения, разположени между пластините, насочват флуидите така, че горещите и студените флуиди да преминават в насрещен поток в алтернативни канали. Когато флуидът навлезе между пластините, той преминава над зоната за разпределение. Alfa Laval предлага два вида зони за разпределение: нашите патентовани CurveFlowTM и модел шоколадови блокчета. Зоната за разпределение е една от най-важните характеристики на топлообменника. Основната му задача е да гарантира равномерен поток на флуида над цялата пластина като максимално увеличи преноса на топлина и сведе до минимум неравномерното разпределение и замърсяването. В анимацията можете да видите, че зоната за разпределение помага на флуидите бързо да запълнят цялото напречно сечение на пластините.

Анимацията показва работния принцип на конвенционален уплътнен пластинчато-рамков топлообменник, но същият работен принцип е приложим и за специализираните гами, като полузаварени и WideGap пластинчати топлообменници.

 

Двуходов уплътнен пластинчат топлообменник

Горната анимация показва принципа на работа на 2-ходов уплътнен пластинчат-рамков топлообменник Alfa Laval течност/течност, при който флуидите протичат в насрещен поток през топлообменника. Въртящата се пластина в средата на пакета от пластини насочва потока в двата хода. Горещата течност (илюстрирана с червено) влиза през връзките в пластината на рамката. Флуидът протича през топлообменника в два хода и след това излиза през една от връзките в напорната пластина. Същевременно студената течност (илюстрирана със синьо) постъпва през една от връзките в напорната пластина и излиза през една от връзките на пластината на рамката.

При преминаването на флуида през топлообменника топлината се прехвърля от горещата преносна среда към студената. Насрещният поток позволява максимални възможности за възстановяване на топлина и може да се постигне много близък температурен подход. Възможно е и температурно кръстосване, което означава, че на горещия изход може да се достигне температура, по-ниска от тази на студения изход. Това може да се постигне в известна степен с тръбните топлообменници, което прави пластинчато-рамковите топлообменници по-ефективни в топлинно отношение. Можете да научите повече за ползите от GPHE в сравнение тръбно-корпусните топлообменници като щракнете тук.

Флуидите влизат през връзките и отворите на топлопреносните пластини. Специално разработени уплътнения, разположени между пластините, насочват флуидите така, че горещите и студените флуиди да преминават в насрещен поток в алтернативни канали. Когато флуидът навлезе между пластините, той преминава над зоната за разпределение. Alfa Laval предлага два вида зони за разпределение: нашите патентовани CurveFlow и модел шоколадови блокчета. Зоната за разпределение е една от най-важните характеристики на топлообменника. Основната му задача е да гарантира равномерен поток на флуида над цялата пластина като максимално увеличи преноса на топлина и сведе до минимум неравномерното разпределение и замърсяването. В анимацията можете да видите, че зоната за разпределение помага на флуидите бързо да запълнят цялото напречно сечение на пластините.

Анимацията показва принципа на потока на традиционен уплътнен пластинчато-рамков топлообменник с 2-ходова конфигурация, но са възможни и допълнителни ходове. Възможно е също да има различен брой ходове от всяка страна на топлообменника. За по-големи модели с по-високи дебити понякога се използват укрепващи разделителни пластини, които не са показани на анимацията. Възможни са и специализирани гами уплътнени пластинчато-рамкови топлообменници като полузаварени и WideGap.

За силно чувствителни на топлина преносни среди се използва поток в една посока в уплътнените пластинчато-рамкови топлообменници. Ползата от такъв дизайн е, че най-студеният флуид среща най-горещия при постъпване в топлообменника, което свежда до минимум риска от прегряване или замръзване на чувствителната преносна среда. В анимацията можете да си представите обръщането на посоката на студения флуид, така че и двата флуида да влизат при връзката на пластината на рамката. 

Alfa Laval има изключително широка гама от уплътнени пластинчатo-рамкови топлообменници, които се използват във всички видове отрасли. Броят на типоразмерите, материалите за пластини и уплътнения и наличните опции са огромни.

 

Щракнете върху някоя от опциите по-долу за повече информация:

Как работят GPHE топлообменниците

Ръководство за избор

Характеристики, които са от значение

Пластинчата технология

GPHE в сравнение с тръбно-корпусни 

Mетод за изчисляване

Видове GPHE

Обслужване на GPHE топлообменник

 

 

Свържете се с нас за повече информация.

Свържете се с нас